Nazwa zadania: „Program Asystent Rodziny na rok 2021”
Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł   
Środki własne: 375,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 875,00zł

„Program Asystent Rodziny na 2021 r.” został dofinansowany ze środków Funduszu Pracy.

Celem „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.), w tym również w udzielaniu wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2020 poz. 1329).

Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.