Uchwałą Rady Gminy Gromnik Nr XXIV/212/2017 z dnia 30 marca 2017r. został przyjęty „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Gromnik na lata 2017-2020”.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Gromnik, a w szczególności do: ofiar przemocy w rodzinie, sprawców przemocy, przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z pzm.). Zgodnie z ustawą do zadań własnych gminy należy:

  1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
  4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.