Informujemy, że  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku realizuje projekt pn. „Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gromnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2010r. i potrwa do 30 listopada 2012r., a współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejscem realizacji projektu jest Gmina Gromnik licząca 8 529 mieszkańców i składająca się z 7 sołectw.
Źródłem problemów społecznych występujących na terenie Gminy Gromnik  jest przede wszystkim ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (dane GOPS). Gmina Gromnik charakteryzuje się wysokim poziomem ludności w wieku produkcyjnym – 60% (dane stat. GUS). Rolniczy charakter gminy, niski poziom dochodów, wielodzietność rodzin, pozostawanie w kręgu subkultury ludzi ubogich, niski poziom wykształcenia, brak aspiracji życiowych, brak poczucia obowiązku i wiary w sukces uniemożliwiają samorealizację i sprzyjają powstawaniu warunków powodujących wykluczenie społeczne.

W związku z tym celem głównym projektu jest przeciwstawianie się okolicznościom powodującym wykluczenie społeczne klientów GOPS w Gromniku. Jednak zrealizowanie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji celów szczegółowych, do których należy:

1.  zapewnienie dostępu do rozwoju społeczno-osobowego,

2.  zorganizowanie możliwości wzmacniania kompetencji zawodowych,

3.  wspomaganie procesów wychowawczych,

4.  zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w gminie.

W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostanie 30 osób, które:

- deklarują uczestnictwo w projekcie,

- są w wieku aktywności zawodowej,

- zamieszkują na terenie Gminy

- są gotowe na dokonanie zmiany,

- korzystają z systemu wsparcia pomocy społecznej.

Wstępna rekrutacja uczestników projektu odbyła się w miesiącu listopadzie 2009r., a ostateczna - w lutym 2010r.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy: gr I – młodzież w wieku maturalnym (6 osób), gr II – osoby dorosłe (24 BO).

Realizacja projektu następuje poprzez następujące działania skierowane do wyłonionej grupy beneficjentów
tj. aktywną integrację realizowaną  poprzez zastosowanie instrumentów;

- aktywizacji społecznej obejmującej warsztat aktywnego poszukiwania pracy z modułem doradztwa zawodowego, oraz wsparcie psychologiczne,

- aktywizacji edukacyjnej i zawodowej polegającej na  szkoleniu zawodowym. W tym zakresie zostaną przeprowadzone kursy obsługi kasy fiskalnej i programu magazynowego, opiekuna osób zależnych, florystyki oraz kurs przygotowawczy do matury.

Ponadto uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, co stanowi wkład własny Ośrodka w projekcie, oraz pracy socjalnej.

 

Monitoring projektu zostanie przeprowadzony za pomocą dwóch ankiet porównawczych na początku i na końcu projektu. Dzięki temu będzie można określić w jaki sposób projekt zmienił sytuację odbiorców i zweryfikować kompetencje zdobyte w trakcie realizacji projektu.

Za realizację projektu odpowiada zespół projektowy w składzie:

Kierownik projektuEwa Gądek, sprawuje ogólny nadzór nad realizacją projektu.

Koordynator merytoryczny mgr Mirosław Dzięgiel  - zatrudniony w Ośrodku w związku z realizacją projektu. Do zadań koordynatora merytorycznego należy: prowadzenie spraw organizacyjno – merytorycznych, wybór firm szkoleniowych, komunikacja z IP2, monitoring projektu, nadzór nad pracownikiem socjalnym w projekcie.

Księgowa projektu - Beata Kościńska - w ramach projektu odpowiada za budżet projektu, wspólnie z koordynatorem merytorycznym, odpowiada za przygotowanie wniosków o płatność, sprawozdań finansowych.

Bezpośrednio zaangażowany w pracę socjalną w ramach projektu jest pracownik socjalny Bogusława Kurpiel - kontakt telefoniczny (014)  651-42-30 wew. 25 oraz pracownik socjalny Anna Iwaniec tel. wew. 26

Zrealizowanie tak kompleksowego programu nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Bez działań projektu osoby zagrożone wykluczeniem społecznym nie miałyby szans na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych ze względu na ich trudną sytuację materialną i tym samym na znalezienie pracy. Ponadto dzięki programowi zwiększy się ich poziom świadomości o możliwościach pomocy oferowanej przez Unię Europejską. Z pewnością wiedza nabyta podczas szkoleń i warsztatów ze specjalistami zwiększy potencjał uczestników i ich szanse powrotu na rynek pracy.