Program Rządowy ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ORAZ POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH

  • Budżet zadaniowy – 13.1.2.6
  • Dział 852 rozdział 85230 § 2030

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest wieloletnim programem wspierania finansowego gmin      w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Realizowany jest w latach 2019 - 2023. Zadanie dofinansowane jest przez Wojewodę ze środków dotacji celowej. Gmina Gromnik realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania a środki pozyskane           z budżetu państwa w ramach Programu przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na realizacji celu głównego Programu tj. zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Program składa się z trzech modułów.

W ramach modułu 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłek;
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;

Moduł trzeci zakłada doposażenie i poprawę standardu działających stołówek ( mających własną kuchnię i jadalnię) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych, a także wsparcie i adaptacja i wyposażenie pomieszczeń  do spożywania posiłków, czy jadalni.

Moduł 1 przeznaczony jest dla:

  • dzieci i młodzieży do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

      - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł 2 przeznaczony jest dla osób:

dorosłych w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego i wydawanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje kontrolę nad jakością posiłków według zróżnicowanych jadłospisów, podanie ich do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w miejscu wydawania posiłków, przedkładanie jadłospisów zamawiającemu posiłki, które muszą odpowiadać obowiązującym w kraju normom Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki, sposób ich przygotowywania i podania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm higieniczno- sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w obowiązujących  przepisach prawa. Gmina Gromnik prowadzi we wszystkich placówkach oświatowych dożywianie w formie gorącego posiłku. Do kilku szkół zorganizowany jest transport posiłków. Środki na dowóz zapewnia gmina.

Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,, Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023 podwyższone zostało kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących  (1164,00 zł) oraz dla osób w rodzinie ( 900,00 zł), uprawniające osoby  i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Gmina Gromnik na realizację wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na  2022 rok uzyskała środki z budżetu państwa  w wysokości 45 118,00 zł ( Umowa nr 1/2022 zawarta pomiędzy: Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.08.2022r. na kwotę 84 165,00 zł). Przewidywany całkowity koszt programu w 2022 roku w gminie Gromnik wyniesie 105 206,00 zł.