Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku od 2017 r. realizuje projekt socjalny pn. „Rozwój aktywności społecznej seniorów w wieku 50+” finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonych na rozwój pomocy społecznej oraz środków budżetu gminy.

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia.

W ramach projektu został utworzony Klub Seniora 50+. Członkowie Klubu Seniora uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach; zarówno w edukacyjnych z zaproszonymi gośćmi, organizacyjnych, okolicznościowych, jak również wycieczkach oraz w warsztatach plastycznych, kulinarnych, szycia, robótek ręcznych i innych w zależności od potrzeb Seniorów.
Działania w ramach projektu realizowane są we współpracy z lokalnym samorządem, lokalnymi służbami społecznymi i instytucjami na szczeblu gminnym takimi jak m.in.:
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Bibliotek Publiczna, szkoły i przedszkola, Komisariat Policji w Ciężkowicach, Straż Pożarna, Księża Proboszczowie Parafii, a także Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, dzieci i młodzież oraz osoby prywatne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do współpracy również instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne spoza Gminy Gromnik.

Gmina Gromnik na realizację programu na 2021 rok uzyskała środki z budżetu państwa w wysokości 40 005,00 zł ( Umowa nr 297/OPS/2021 zawarta pomiędzy: Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik). Przewidywany całkowity koszt programu w 2021 roku w gminie Gromnik to wartość dotacji powiększona o nie mniej niż 20% wkładu własnego.