Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Kolejna edycja PROGRAMU PO PŻ – PODPROGRAM 2021 Plus

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( PO PŻ ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma przyczynić się do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego najbardziej potrzebującym i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W terminie od grudnia 2022r. do czerwca 2023r przewidziano realizację ostatniego etapu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) pod nazwą Podprogram 2021 Plus. Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych Podprogramu 2021 Plus od grudnia 2022r. do czerwca 2023r .

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i innymi przesłankami o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których  dochód netto nie przekracza:

 • 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (600,00 zł x 220%),
 • 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej ( 776,00 zł x 220 %).

Jak otrzymać pomoc żywnościową

Osoby i rodziny, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej z PO PŻ w ramach Podprogramu 2021 Plus mogą zgłosić się do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku w celu zakwalifikowania. Po złożeniu pod odpowiedzialnością karną pisemnego oświadczenia o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenia oświadczenia                     i zakwalifikowaniu otrzymują skierowanie na żywność. W wątpliwych przypadkach pracownik socjalny może zażądać wglądu do dokumentacji osoby/rodziny obrazującej sytuację dochodową. Osoby/rodziny, które korzystały we wcześniejszych latach z ww. pomocy muszą wypełnić ponownie oświadczenie o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.  Skierowania dla osób i rodzin będą wydawane od stycznia 2023r. do końca miesiąca luty 2023r. od poniedziałku do czwartku ( piątek dzień wewnętrzny pracy Ośrodka ) w godzinach 8.00 – do 15.00.

Zestaw na Podprogramu 2021 Plus obejmuje:

 • powidła śliwkowe - 0,3 kg,
 • makaron jajeczny świderki – 2 kg,
 • mleko UHT – 2 litry,
 • szynka wieprzowa mielona 0,9 kg,
 • cukier biały 2 kg,
 • olej rzepakowy – 2 litry.

Zestaw sześciu artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus, określony jest dla jednego odbiorcy, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Gdzie otrzymamy pomoc żywnościową:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku nawiązał współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chojniku, która  udostępnia swoje pomieszczenia do wydawania żywności.

Adres:  punktu wydawania żywności na terenie gminy Gromnik,

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku, Chojnik 291, 33-180 Gromnik.

Informacje o terminach wydawania żywności dla osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy w ramach Podprogramu 2021 Plus umieszczane będą na stronie internetowej GOPS, tablicy ogłoszeń w Ośrodka Pomocy Społecznej lub przekazywane telefonicznie.

Osoby uczestniczące w Programie PO PŻ – Podprogram 2021 Plus  mogą skorzystać z bezpłatnych działań towarzyszących, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania otrzymanych art. spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej pokazujące jak sprawnie zarządzać budżetem domowym,
 • programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus. Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu PO PŻ można składać na piśmie do Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.