Projekt „CAOS+  Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 690 801,35 zł