DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

NAZWA ZADANIA:

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: dotacja celowa

DOFINANSOWANIE: 90 892,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 113 615,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 21 luty 2024

 

Gmina Gromnik na 2024 rok uzyskała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 90 892,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym kwotę: 67 960,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej; 22 932,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset  trzydzieści dwa złote) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023.

KRÓTKI OPIS ZADANIA: Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na funkcjonujący projekt socjalny pn.: "Rozwój aktywności społecznej seniorów w wieku 50+". Projekt jest skierowany do osób w wieku 50+ zamieszkujących na terenie gminy Gromnik, a jego głównym celem jest stworzenie Seniorom miejsca i warunków do spotkań w trakcie, których mogą ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas, wzmocnić aktywność
i samodzielność życiową oraz zaspokajać potrzeby psychofizyczne, edukacyjne, kulturalne. W 2024 r. planuje się kontynuację projektu socjalnego. Prowadzone działania obejmowały będą następujące obszary: edukację, wspieranie rozwoju osobistego, wspieraniu rozwoju percepcji manualnej oraz pamięci oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Cele realizowane są poprzez różnorodne formy i metody.