kapital_ludzkiefs

herb

 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku realizuje projekt pn. „Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gromnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 -

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Źródła finansowania projektu to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkład własny Gminy Gromnik.

Projekt realizowany jest nieprzerwanie od 1 września 2009 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Gromnik.

Celem głównym projektu jest przeciwstawienie się okolicznościom powodującym wykluczenie społeczne klientów GOPS Gromnik.

W roku bieżącym do udziału w projekcie przystąpiło 30 osób dorosłych- kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik. Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne
(w tym długotrwale bezrobotne), nieaktywne zawodowo, pracujące (rolnicy); korzystający
ze świadczeń pomocy społecznej.

Wsparciem w ramach projektu objęte są też rodziny wykazujące trudności opiekuńczo- wychowawcze. Współpracują one z asystentem rodziny w zakresie podniesienia kompetencji rodzicielskich, poprawy relacji w rodzinie.

Osoby biorące udział w projekcie mają bezpłatny dostęp do wsparcia psychologiczno- zawodowego, szkoleń zawodowych, pracy socjalnej oraz pomocy finansowej z tytułu uczestnictwa w projekcie.

Uczestnicy rozpoczęli udział w projekcie od modułu ukierunkowanego
na wzmocnienie kompetencji społeczno- osobowych. Zaplanowane są także szkolenia zawodowe: kurs kosmetyczny, projektowania ogrodów przydomowych oraz kurs opiekuna nad osobą zależną.

Każdy z uczestników po zakończeniu kursów otrzyma certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności, co zwiększa jego szanse na rynku pracy.

 

Zespół pracowników

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gromniku

 

Gromnik, dnia 21  maj 2014r.

Zespół projektowy