kapital_ludzkiefs

herb

 

6 LAT REALIZACJI PROJEKTU !

Gmina Gromnik - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku w latach
2009-2014 realizował projekt systemowy pn. „Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gromnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1.
-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbyło się podsumowanie projektu realizowanego w 2014 roku. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy OPS i instytucji szkoleniowej realizującej projekt oraz osoby będące uczestnikami projektu. Podczas spotkania omówiono działania podjęte w ramach w/w projektu, które poszerzyły ofertę pomocową tut. Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia realizowanego na rzecz uczestników projektu.
W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy pracownicy Ośrodka, co z jednej strony wiązało się ze zwiększeniem codziennych obowiązków, a z drugiej strony z możliwością obserwowania zachodzących zmian w postawach uczestników.

W 2014 roku uczestnicy projektu odbyli zajęcia w ramach modułu
„Wzmocnienie kompetencji społeczno - osobowych”. Ukończyli również szkolenia zawodowe uzyskując certyfikaty z następujących szkoleń:
- kurs kosmetyczny, w którym uczestniczki zdobyły wiedzę teoretyczną i praktyczną;
- projektowania ogrodów przydomowych, w którym uczestniczki zapoznały się z historią
i możliwościami stosowania sztuki ogrodowej oraz zasadami i elementami kompozycji ogrodów. Wykonały projekt techniczny ogrodu a następnie zrealizowały go poprzez zajęcia praktyczne  
- opieka nad osobą zależną, w którym uczestniczki zapoznały się z podstawową wiedzą
z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, organizacji opieki nad osobą zależną. Pozyskały wiedzę umożliwiającą im prawidłową i efektywną współpracę z instytucjami, organizacjami czy osobami indywidualnymi działającymi na rzecz osób zależnych.

Na przestrzeni lat 2009-2014 w ramach projektu wsparciem objętych zostało ok. 150 osób dorosłych o różnym statusie na rynku pracy m. in. bezrobotni, nieaktywni zawodowo, rolnicy, pracujący oraz młodzież ucząca się. Przeprowadzono następujące szkolenia:

 • Pozytywne myślenie szansą na efektywny start. Przezwyciężanie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 • Obsługa komputera i kasy fiskalnej,
 • Kurs gastronomiczny,
 • Kurs kosmetyczny,
 • Kurs przedstawiciel handlowy,
 • Obsługa kasy fiskalnej i programu magazynowego,
 • Opieka nad osobą zależną,
 • Przygotowanie do matury,
 • Florystyka,
 • Wzmocnienie kompetencji społeczno – osobowych,
 • Rola matematyki w prowadzeniu gospodarstwa domowego – konwersatorium,
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy UE (zajęcia z językiem niemieckim) dla osób uczących się;
 • Projektowanie ogrodów przydomowych.

Spośród uczestników – 12 rodzin uzyskało dodatkowe wsparcie dla rodzin w formie pracy asystenta rodziny.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które uczestniczyły
w realizacji projektu. Mamy nadzieję, że udzielone wsparcie jest dla nich pomocne
w podejmowanych działaniach zmierzających do osiągnięcia pozytywnych zmian w życiu osobistym i zawodowym.

Zespół pracowników                 GOPS w Gromniku

Gromnik, dnia 19.12.2014 r.