Program Rządowy ,,Posiłek w szkole i domu na rok 2021"

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Realizowany jest w latach 2019 - 2023. Zadanie dofinansowane jest przez Wojewodę ze środków dotacji celowej.

Program składa się z trzech modułów.

W ramach modułu 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłek;

  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;

Moduł trzeci zakłada doposażenie i poprawę standardu działających stołówek ( mających własną kuchnię i jadalnię) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych, a także wsparcie i adaptacja i wyposażenie pomieszczeń do spożywania posiłków, czy jadalni.

Moduł 1 przeznaczony jest dla;

  1. dzieci i młodzieży do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  2. uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł 2 przeznaczony jest dla osób dorosłych w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,, Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023 podwyższone zostało kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących (1051,50 zł) oraz dla osób w rodzinie ( 792,00 zł), uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Gmina Gromnik na realizację wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na 2021 rok uzyskała środki z budżetu państwa w wysokości 64 272,00 zł ( Umowa nr 1/2021 zawarta pomiędzy: Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik), zmieniona Aneksem nr 1/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku na kwotę 80 739,00 zł i aneksem nr 2/2021 z dnia 21 września 2021 roku na kwotę 120 056,00 zł. Przewidywany całkowity koszt programu w 2021 roku w gminie Gromnik wyniesie 150 070,00 zł.