Gmina Gromnik przystąpiła do programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 41 310,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Gromnik.
Program realizowany może być w 2 formach:
- forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
- forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
W Gminie Gromnik usługi opieki wytchnieniowej  realizowane są w formie I tj. świadczenia usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 27 grudnia 2024 roku. Data podpisania umowy - 4 marca 2024 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 41 310,00 zł
/słownie: czterdzieści jeden tys. trzysta dziesięć złotych 00/100

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 41 310,00  zł
/słownie: czterdzieści jeden tys. trzysta dziesięć złotych 00/100

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.