Gmina Gromnik przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w wysokości 110 359,92 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

NAZWA PROGRAMU
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

KRÓTKI OPIS PROGRAMU
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi
opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.
Programem objęte mogą być osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Gromnik:
- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami ze stopniu znacznym lub umiarkowanym

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 roku
Data podpisania umowy - 11 lutego 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 110 359,92 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 110 359,92 zł

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.