Dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych 2023

Gmina Gromnik otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12 383 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 00/100). 
Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Okres realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r.
Całkowity koszt zadania wynosi: 22 609,93 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięć złotych 93/100)

Umowa została podpisana z dniem 24 października 2023 r.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.