DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

NAZWA ZADANIA:

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: dotacja celowa

DOFINANSOWANIE: 90 892,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 113 615,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 21 luty 2024

 

Gmina Gromnik na 2024 rok uzyskała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 90 892,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym kwotę: 67 960,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej; 22 932,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset  trzydzieści dwa złote) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023.

KRÓTKI OPIS ZADANIA: Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na funkcjonujący projekt socjalny pn.: "Rozwój aktywności społecznej seniorów w wieku 50+". Projekt jest skierowany do osób w wieku 50+ zamieszkujących na terenie gminy Gromnik, a jego głównym celem jest stworzenie Seniorom miejsca i warunków do spotkań w trakcie, których mogą ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas, wzmocnić aktywność
i samodzielność życiową oraz zaspokajać potrzeby psychofizyczne, edukacyjne, kulturalne. W 2024 r. planuje się kontynuację projektu socjalnego. Prowadzone działania obejmowały będą następujące obszary: edukację, wspieranie rozwoju osobistego, wspieraniu rozwoju percepcji manualnej oraz pamięci oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Cele realizowane są poprzez różnorodne formy i metody.

Gmina Gromnik przystąpiła do programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 41 310,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Gromnik.
Program realizowany może być w 2 formach:
- forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
- forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
W Gminie Gromnik usługi opieki wytchnieniowej  realizowane są w formie I tj. świadczenia usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 27 grudnia 2024 roku. Data podpisania umowy - 4 marca 2024 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 41 310,00 zł
/słownie: czterdzieści jeden tys. trzysta dziesięć złotych 00/100

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 41 310,00  zł
/słownie: czterdzieści jeden tys. trzysta dziesięć złotych 00/100

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.

Gmina Gromnik otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 6 283,95 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesionych za okres listopad - grudzień 2023 roku.

NAZWA PROGRAMU
Asystent Rodziny w 2023r.

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

OKRES REALIZACJI ZADANIA: 22 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.  

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6 283,95 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 9 693,52 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.

Gmina Gromnik przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w wysokości 110 359,92 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

NAZWA PROGRAMU
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

KRÓTKI OPIS PROGRAMU
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi
opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.
Programem objęte mogą być osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Gromnik:
- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami ze stopniu znacznym lub umiarkowanym

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 roku
Data podpisania umowy - 11 lutego 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 110 359,92 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 110 359,92 zł

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.

Dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych 2023

Gmina Gromnik otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12 383 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 00/100). 
Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Okres realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r.
Całkowity koszt zadania wynosi: 22 609,93 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięć złotych 93/100)

Umowa została podpisana z dniem 24 października 2023 r.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.