Aby otrzymać refundację należy łącznie:

- ogrzewać swoje gospodarstwo domowe paliwem gazowym,

- zgłosić lub wpisać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ogrzewanie gazowe jako ogrzewanie główne w swoim gospodarstwie domowym,

- być odbiorcą paliwa gazowego, tj. ponosić koszty jego zakupu zgodnie z fakturą.


 Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, czy dodatek osłonowy.

Świadczenie to nie ma określonej ustawowo kwoty, a będzie stanowić refundację podatku VAT w kwocie z faktury za dostarczenie gazu.

Refundacja podatku VAT nastąpi z faktur za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024r.   O zwrot podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa gazowe w ww. okresie.

Refundacji podlega podatek VAT od paliw gazowych tj.  m. in. gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie do  30 września 2024 r. lub w ciągu 30 dni od otrzymania  faktury (jeśli otrzymasz ją po 30.09.2024 r.)

W niosek o refundację podatku VAT można złożyć w formie tradycyjnej (papierowej) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku, ul. Krynicka 3, 33-180 Gromnik  od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30-15:30 (piątek jest dniem wewnętrznym) lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu podatku VAT można uzyskać pod nr tel. 14 65 14 230.

W  przypadku złożenia pierwszego wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.
 • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca  2024 r.– uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.
 • po 31 lipca 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 r.

Dokumenty do wniosku

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  - oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 5. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
  - umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  - umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.