Ustawa z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej
Dz.U. 2017r. poz. 1769
Zawiera zmiany: tekst jednolity
Pobierz plik

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Dz.U. z 2015r. poz. 1058
Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Dz.U. z 2016r. poz. 1406
Pobierz plik

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Mon. Pol. z 2015r. poz. 821
Pobierz plik