Gmina Gromnik przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w wysokości 110 359,92 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

NAZWA PROGRAMU
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

KRÓTKI OPIS PROGRAMU
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi
opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.
Programem objęte mogą być osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Gromnik:
- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami ze stopniu znacznym lub umiarkowanym

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 roku
Data podpisania umowy - 11 lutego 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 110 359,92 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 110 359,92 zł

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.

Gmina Gromnik otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 6 283,95 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesionych za okres listopad - grudzień 2023 roku.

NAZWA PROGRAMU
Asystent Rodziny w 2023r.

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

OKRES REALIZACJI ZADANIA: 22 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.  

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6 283,95 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 9 693,52 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gromnik na 2023 rok uzyskała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 91 287 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym kwotę:

  • 69 471,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
  • 21 816 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na funkcjonujący projekt Klub Seniora 50+ dla osób, które ukończyły 50 rok życia. Członkowie Klubu Seniora uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach; zarówno w edukacyjnych z zaproszonymi gośćmi, organizacyjnych, okolicznościowych, jak również wycieczkach oraz w warsztatach plastycznych, kulinarnych, szycia, robótek ręcznych i innych w zależności od potrzeb Seniorów.
Działania w ramach projektu realizowane są we współpracy z lokalnym samorządem, lokalnymi służbami społecznymi i instytucjami na szczeblu gminnym takimi jak m.in.:
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Bibliotek Publiczna, szkoły i przedszkola, Komisariat Policji w Ciężkowicach, Straż Pożarna, Księża Proboszczowie Parafii, a także Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, dzieci i młodzież oraz osoby prywatne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do współpracy również instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne spoza Gminy Gromnik.

Umowa nr 268/OPS/2023 zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 roku w gminie Gromnik to wartość dotacji powiększona o nie mniej niż 20% wkładu własnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych 2023

Gmina Gromnik otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12 383 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 00/100). 
Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Okres realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r.
Całkowity koszt zadania wynosi: 22 609,93 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięć złotych 93/100)

Umowa została podpisana z dniem 24 października 2023 r.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.