Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku informuje, iż w związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą z 15 maja 2024r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zmianie uległy niektóre zapisy mające wpływ na realizację zadań określonych w art. 29-32 ustawy zmienianej, w tym m.in.:

  1. Wynikające z art. 1 ust. 2 : rozszerzenie zakresu osób objętych przepisami o dwie kategorie cudzoziemców: małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz małoletnie dzieci małżonków obywateli Ukrainy, nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego;
  2. Wynikające z art. 2 ust. 1 i 2 : – przedłużenie do dnia 30 września 2025r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania; – wyłączenie spod regulacji ustawy dzieci urodzonych na terytorium RP, jeżeli ich ojcem jest obywatel polski lub obywatel innego państwa członkowskiego UE;
  3. Wynikające z art. 4: – wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o PESEL ze statusem UKR niezwłocznie po przybyciu na terytorium RP; – wprowadzenie nowego statusu w rejestrze PESEL -CUKR . W przypadku uzyskania karty pobytu w uproszczonym trybie, status UKR zostanie automatycznie zmieniony na CUKR, ponieważ osoba uzyska nowy tytuł pobytowy (zezwolenie na pobyt czasowy); umożliwiający jej legalny pobyt w Polsce w miejsce dotychczasowej ochrony tymczasowej – doprecyzowanie daty rejestracji statusu UKR w przypadku jego przywrócenia oraz ponownego nadania (by zachować ciągłość statusu datą przywrócenia statusu będzie data jego utraty, a datą ponownego nadania - data ponownego wjazdu);
  4. Wynikające z art. 29: – uchylenie ust. 3 i ustalenie, iż wywiad środowiskowy jest podstawowym narzędziem pozwalającym na ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej i korzystających z takich świadczeń. Wywiad służyć będzie również prowadzeniu pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu pomocy w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej;
  5. Uchylenie art. 30, który był rzadko stosowany z uwagi na fakt, iż członkowie rodziny obywateli Ukrainy mieli prawo do pomocy społecznej na podstawie art. 29 lub na podstawie art. 5 ustawy o pomocy społecznej;
  6. Wynikające z uchylenia art. 31 brak kontynuowania wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł od 1 lipca 2024r.;
  7. Dodanie art. 31¹ umożliwiającego ministrowi właściwemu do spraw polityki społecznej wprowadzenie w drodze rozporządzenia na czas oznaczony możliwości wypłaty obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie RP jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (w przypadku dużego napływu obywateli Ukrainy uciekających przed wojną);
  8. Wynikające z art. 64b przywrócenie na okres 01.07.2024-30.09.2025r. możliwości świadczenia usług psychologicznych na rzecz obywateli Ukrainy przez przebywających na terytorium RP obywateli Ukrainy posiadających odpowiednie wykształcenie uzyskane w Ukrainie;
  9. Wynikające z art. 14 odesłanie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w sprawach dochodzenia zwrotu środków przekazanych z Funduszu Pomocy oraz uregulowanie kwestii zwrotu środków w części jakiej zostały niewykorzystane, pobrane nienależnie, pobrane w nadmiernej wysokości lun wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.